سعید جانب اللهی
Contact me
My Profile
Blog Author(s) سعید جانب اللهی
Previous Months Home Archive ۱۳٩۳/۳/۳۱ ۱۳٩۳/٢/۱۳ ۱۳٩۳/۱/٢ ۱۳٩٢/٩/٢ ۱۳٩٢/٧/۱۳ ۱۳٩٢/٦/٩ ۱۳٩٢/۳/٤ ۱۳٩٢/۳/٢٥ ۱۳٩٢/۱٢/۳ ۱۳٩٢/۱/۱٧ ۱۳٩۱/٩/٤ ۱۳٩۱/٦/۱۸ ۱۳٩۱/٥/٧ ۱۳٩۱/٤/۳ ۱۳٩۱/٤/۱٠ ۱۳٩۱/۳/٢٠ ۱۳٩۱/٢/٢ ۱۳٩۱/۱٠/٩ ۱۳٩٠/۱٢/٢٧ ۱۳٩٠/٩/۱٩ ۱۳٩٠/۸/٧ ۱۳٩٠/۸/٢۸ ۱۳٩٠/۸/۱٤ ۱۳٩٠/٧/٩ ۱۳٩٠/٧/٢ ۱۳٩٠/٧/۱٦ ۱۳٩٠/٦/٥ ۱۳٩٠/٦/۱٢ ۱۳٩٠/۱٢/٦ ۱۳٩٠/۱۱/۱٥ ۱۳٩٠/۱۱/۱ ۱۳٩٠/۱٠/۳ ۱۳٩٠/۱٠/۱٧ ۱۳٩٠/۱٠/۱٠ ۱۳۸٩/۸/۸ ۱۳۸٩/۸/٢٩ ۱۳۸٩/۸/۱٥ ۱۳۸٩/٦/٢٠ ۱۳۸۸/۱۱/٢٤ ۱۳۸۸/۱٠/۱٩ ۱۳۸۸/۱٠/۱٢ ۱۳۸٧/٦/٩ ۱۳۸٧/۳/٢٥ ۱۳۸٧/٢/٢۸ ۱۳۸٦/۸/۱٢ ۱۳۸٦/٦/۳۱ ۱۳۸٦/٦/۳ ۱۳۸٦/٤/٩ ۱۳۸٦/۳/٢٦ ۱۳۸٥/٤/۳ ۱۳۸٥/٤/۱٧ ۱۳۸٥/۳/۱۳ ۱۳۸٥/٢/۳٠ ۱۳۸٥/٢/۱٦ ۱۳۸٥/۱٠/۳٠ ۱۳۸٥/۱٠/٢۳ ۱۳۸٥/۱/۱٩ ۱۳۸٥/۱/۱٢ ۱۳۸٤/۱٢/٢٧ ۱۳۸٤/٩/٥ ۱۳۸٤/٩/٢٦ ۱۳۸٤/٩/۱٩ ۱۳۸٤/٩/۱٢ ۱۳۸٤/۸/٧ ۱۳۸٤/۸/٢۸ ۱۳۸٤/۸/٢۱ ۱۳۸٤/۸/۱٤ ۱۳۸٤/٧/٩ ۱۳۸٤/٧/۳٠ ۱۳۸٤/٧/٢۳ ۱۳۸٤/٧/٢ ۱۳۸٤/٧/۱٦ ۱۳۸٤/٦/٥ ۱۳۸٤/٦/٢٦ ۱۳۸٤/٦/۱٢ ۱۳۸٤/٥/۸ ۱۳۸٤/٥/٢٩ ۱۳۸٤/٥/٢٢ ۱۳۸٤/٥/۱٥ ۱۳۸٤/٥/۱ ۱۳۸٤/٤/٤ ۱۳۸٤/٤/٢٥ ۱۳۸٤/۳/٧ ۱۳۸٤/۳/٢۸ ۱۳۸٤/۳/٢۱ ۱۳۸٤/٢/۳۱ ۱۳۸٤/٢/۳ ۱۳۸٤/٢/٢٤ ۱۳۸٤/۱٢/٦ ۱۳۸٤/۱٢/٢٠ ۱۳۸٤/۱٢/۱۳ ۱۳۸٤/۱۱/۸ ۱۳۸٤/۱۱/٢٩ ۱۳۸٤/۱۱/٢٢ ۱۳۸٤/۱۱/۱٥ ۱۳۸٤/۱۱/۱ ۱۳۸٤/۱٠/۳ ۱۳۸٤/۱٠/٢٤ ۱۳۸٤/۱٠/۱٧ ۱۳۸٤/۱٠/۱٠ ۱۳۸٤/۱/٦ ۱۳۸٤/۱/٢٧ ۱۳۸٤/۱/٢٠ ۱۳۸٤/۱/۱۳ ۱۳۸۳/٩/٧ ۱۳۸۳/٩/٢۸ ۱۳۸۳/٩/٢۱ ۱۳۸۳/٩/۱٤ ۱۳۸۳/۸/۳٠ ۱۳۸۳/۸/٢ ۱۳۸۳/۸/۱٦ ۱۳۸۳/٧/٢٥ ۱۳۸۳/٧/۱۸ ۱۳۸۳/٧/۱۱ ۱۳۸۳/٦/٧ ۱۳۸۳/٦/٢۸ ۱۳۸۳/٦/٢۱ ۱۳۸۳/٦/۱٤ ۱۳۸۳/٥/۳۱ ۱۳۸۳/٥/۳ ۱۳۸۳/٥/٢٤ ۱۳۸۳/٥/۱٧ ۱۳۸۳/٥/۱٠ ۱۳۸۳/٤/٦ ۱۳۸۳/٤/٢٧ ۱۳۸۳/٤/٢٠ ۱۳۸۳/٤/۱۳ ۱۳۸۳/۳/٩ ۱۳۸۳/۳/۳٠ ۱۳۸۳/۳/٢۳ ۱۳۸۳/۳/٢ ۱۳۸۳/۳/۱٦ ۱۳۸۳/٢/٥ ۱۳۸۳/٢/٢٦ ۱۳۸۳/٢/۱٩ ۱۳۸۳/۱٢/۸ ۱۳۸۳/۱٢/٢٩ ۱۳۸۳/۱٢/۱٥ ۱۳۸۳/۱٢/۱ ۱۳۸۳/۱۱/۳ ۱۳۸۳/۱۱/٢٤ ۱۳۸۳/۱۱/۱٧ ۱۳۸۳/۱۱/۱٠ ۱۳۸۳/۱٠/٥ ۱۳۸۳/۱٠/٢٦ ۱۳۸۳/۱٠/۱٩ ۱۳۸۳/۱٠/۱٢ ۱۳۸۳/۱/۱ ۱۳۸٢/۱٢/٩ ۱۳۸٢/۱٢/٢۳ ۱۳۸٢/۱٢/٢ ۱۳۸٢/۱٢/۱٦ ۱۳۸٢/۱٠/٢٧ ۱۳۸٢/۱٠/٢٠ More ...
      هزارنکته مردم شناسی ازهزارنقطه ایران ()
سفرنامه مردم شناختي ورامين by: سعید جانب اللهی
پيشينه تاريخي هداوند : در تاريخ شفاهي دو روايت از چگونگي تبعيد يا انتقال هداوند ها به ورامين وجود دارد.
1_ روايت اول حاكي است كه كريم خان زند 600 خانوار از نخبگان طايفه خود و ساير عشاير لر كه پاركاب هنگ استحفاظي او بودند به ورامين منتقل كرد تا از هجوم و تجاوز ايل قاجار كه مدعي و مزاحم او بودند پيش گيري كند. اين عده در 60 روستاي ورامين اسكان داده شدند و شاخه سرشناس و معروف آنها سه طايفه خاني، ميرزايي و سيري بوده اند1
2_ بنا به روايت دوم اين طايفه در كوهدشت خرم آباد به دامداري اشتغال داشته اند و قشلاق آنها انديمشك بوده است با سيلاخوريها منطقه را ناامن كرده بودند . كريم خان آنان را به فارس كوچ داد و قاجار يه اين طايفه را از شيراز به ورامين منتقل كرد [ راوي حاج عباس خاني كريم آباد] هور كاد مي نويسد : هداوند و ساير اقوام در زمان كريم خان زند و شاهان اوليه قاجار به تهران آورده شدند ( هور كاد 1362، ص 133 )
3_ قول ديگري نيز هست كه حداقل از زمان صفويه تا اوايل پهلوي برخي از طوايف لر به نواحي” خوار ” ورامين تبعيد شده اند ، چنانكه بازمانده اين طوايف هنوز در اين مناطق يافت مي شوند. بنا به گزارش محمودبن هدايت الله شاه عباس صفوي به هنگام قشون كشي عليه شاهورديخان، اتابك لرستان كه به سال 1001 هجري صورت گرفت ، تعداد دويست خانوار لر را يه خوار ري تبعيد كرد. رضا شاه نيز برخي از طوايف لرستان مثل سادات مير و غيره به خوار تبعيد كرد. شناخته ترين طايفه لر ورامين هداوند نام دارد كه از چگونگي تبعيد آنها اطلاعات دقيقي نداريم [ امان اللهي 1375، ص 185] اما لمبتون روايت دوم از تاريخ شفاهي را تاييد مي كند و از قول مؤلف تاريخ قم مي نويسد ” عشاير هداوند [بروزن خداوند] اهل خرم آباد هستند و كريم خان زند آنها را به فارس و آقا محمد خان آنها را از فارس به تهران كوچ داد ( لمبتون 1377، ص 271) .
سازمان و تشكيلات
تيره ها : هداوند در اصل داراي سه طايفه خاني ، ميرزايي و سيري بوده كه بعدها هر تيره انشعابات جديدي پيدا كرده است مثلا” خاني به زير تيره هاي ديگري بنام هاي شيركوند، گوهروند، اتابكي،شاهي بكي و شهبازوند تقسيم شده است.
ميرزايي نيز به زير تيره هاي بي ذات وند ، مادي وند، طهماسب وندتقسيم مي شوند وبالاخره طايفه سيري كه ازهمه بزرگتراست شاخه عمده آن سلماني ياسلماني وند است كه شامل زيرتيره هاي نوروزوند،نادروند، رشيدوند، قربان وندو شاه محمدوند مي باشد، همچنين اين طايفه يك تيره وابسته بنام باصري وند دارند كه از باصري هاي فارس و غير لر است. امان اللهي تيره ها و محل سكونت سه طايفه مزبور را در جدولي به شرح زير بيان كرده است
پراكندگي : در روايت اول گفته اي آمد كه هداوند وقتي به ورامين آمدند 600 خانوار بودند و در 60 روستا وطن كردند . كسي البته نام آن روستاها را به تمامي نميداند، در مآخذ مربوط به ورامين ازبرخي از اين روستاها نام برده شده است . مثلا” بنا به قول اميني بيشتر آنها در روستاهاي عمر وآباد كاظم آباد، سرگل، پوئينك، خير آباد، صالح آباد، پلنگ دره توچال، حمامك، سوره، معين آباد، قوئينك(درخشاني) ، كرم آباد ، شوش آباد، گل عباس ، شوران، حيدرآبادو چند روستا به نام قشلاق ساكن مي باشند(اميني، 1368،ص 123)
  Comments ()
Recent Posts سفرنامه ی مردم شناسی شهرهای اقماری تهران : شهریار (2) – جوقین سفرنامه ی مردم شناختی شهرهای اقماری تهران (1) سفرنامه ی مردم شناختی بندرعباس . بخش پایانی دنباله ی سفر به میناب دنباله ی یادداشت های سفر به میناب دنباله ی سفرنامه ی مردم شناختی بندرعباس دنباله ی سفرنامه ی مردم شناختی بندر عباس دنباله ی سفرنامه بندر لنگه سفرنامه ی مردم شناختی بندرعباس دنباله ی روزنوشت های بندرعباس
My Tags سمنان (٩) بندرعباس (٦) شاهرود (٤) بازی (٤) تعزیه (٤) دامغان (٤) مردم شناسی (۳) حصاربالا (٢) ساوجبلاغ (٢) هشتگرد (٢) جوقین (٢) شهریار (٢) طالقان (٢) بازی ها (٢) چوالک (٢) دسته گردانی (٢) ماهی گیری (٢) بازی های سمنان (٢) آیین های مذهبی (۱) سلام دسته ها (۱) مراسم عاشورا (۱) دسته بنی اسد (۱) ختم عزاداری (۱) درمان غیر گیاهی (۱) توپ گل (۱) شاهرود د (۱) ااسکله ی شهیدباهنر (۱) سنگ نبشه (۱) قبرستان شهدا (۱) بازارروز میناب (۱) اسماعیل آباد (۱) سفرنامه ی مردم شناختی (۱) حمل ونقل دریایی (۱) گاوچاه (۱) صنایع دستی بندرعباس (۱) سنگله پنشتا ( یک قل دوقل (۱) بازی های دامغان (۱) بازی های شاهرود (۱) شام غریبان (۱) ورامین (۱) جلیل آباد (۱) ورامین ، جوادآباد (۱) کشت طالبی (۱) بیارجمند (۱) کوچ (۱) کرج (۱) شهدا (۱) طب سنتی (۱) ترانه (۱) میناب (۱) بندرلنگه (۱) ورکش (۱) درمان گیاهی (۱) احمدآباد (۱) ورده (۱) خانه سازی (۱) دیزان (۱) مردم نگاری (۱) عزیزونگار (۱) کتی (۱) دره لار (۱) جزیره هرمز (۱) شهرک (۱)
My Friends AnthropologeResources on the internet Anthropologywebsites ArticlesRelatingtoAnthropology askphilosophers britannica Iranica oxford sciencedaily انجمن انسان شناسی انسان شناسی انسان شناسی آزاد انسان شناسی استان یزد ( جانب اللهی ) انسان شناسی اقوام وعشایرایران ( جانب اللهی) انسان شناسی بلوچ ( جانب اللهی ) انسان شناسی سیستان (جانب اللهی ) سرزمین دریاوکویر کتاب مردم نگاري ميبد ( جانب اللهی ) میبدشناسی جانب اللهی وبلاگ های گروه ایران شناسی انسان شناسی وفرهنگ فرهنگ مردم طب سنتی مجلات تخصصی نور سایت مرجع طب سنتی مردم شناسی ایران ( جانب اللهی ) قنات شناسی باشگاه مدیران و متخصصان